2 εκατομμύρια άτομα από τρίτες χώρες μετανάστευσαν στα κράτη μέλη της ΕΕ-28 το 2017 Ο Γραμματισμός σε θέματα Ψηφιακής Υγείας αφορά τόσο την ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης κι αξιολόγησης πληροφοριών για την υγεία και όσο και την ικανότητα εφαρμογής αυτών των πληροφοριών και γνώσεων για την επίλυση ενός προβλήματος υγείας Οι μετανάστες ενδυναμώνονται να διαδραματίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους

Σχετικά με το έργο

Ο στόχος του έργου μας είναι να ενισχύσει τις ικανότητες (στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες) των μεταναστών για τη βελτίωση του Γραμματισμού σε θέματα Ψηφιακής Υγείας (ΓΨΥ, Digital Health Literacy – DHL). Συγκεκριμένα, το έργο ευαισθητοποιεί τους μετανάστες για τη σημασία του Γραμματισμού σε θέματα Ψηφιακής Υγείας και αναπτύσσει σχετικές ψηφιακές δεξιότητες εντός του πληθυσμού των μεταναστών προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους, ενισχύοντας τις πτυχές που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID -19 καθώς και άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Μετανάστες που βρίσκονται αρκετό καιρό στη χώρα, και αναφερόμαστε σε αυτούς ως ομότιμους, συμμετέχουν και εκπαιδεύονται για να μπορούν να υποστηρίζουν τους νεοεισερχόμενους, δηλαδή, πρόσφατα αφικνούμενους μετανάστες. Τέλος, οι επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό των μεταναστών.

Ομάδες στόχοι

Οι ομάδες στόχοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι:
  • Νεοεισερχόμενους: Μετανάστες οι οποίοι έφτασαν πρόσφατα σε χώρα της ΕΕ, εστιάζοντας ειδικά σε άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ.
  • Ομότιμοι μετανάστες: Μετανάστες ήδη εγκατεστημένοι και ενσωματωμένοι στη χώρα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους νεοεισερχόμενους μετανάστες στις τοπικές τους κοινότητες, οι οποίοι συχνά ανήκουν σε τοπικές ενώσεις καθώς και άτομα που υποστηρίζουν τους μετανάστες.
  • Επαγγελματίες Υγείας, όπως γενικοί ιατροί, νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι που εργάζονται από υπηρεσίες υγείας και / ή υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας Σε αυτήν τη γραμμή, ο γραμματισμός της Ψηφιακής Υγείας θα αντιμετωπιστεί επαγγελματικά από μια κοινοτική προσέγγιση.
Οδηγός

Ο μεθοδολογικός οδηγός στοχεύει στον καθορισμό των βασικών περιεχομένων, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που απαιτούνται για τη ανάπτυξη και ενίσχυση του Γραμματισμού των μεταναστών σε θέματα της Ψηφιακής Υγείας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό που περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες, μεθόδους και εργαλεία που σχετίζονται με την ενίσχυση του ΓΨΥ των Μεταναστών. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευόμενους (μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων και ομότιμων, καθώς και επαγγελματίες υγείας) κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε εκπαιδευτές. Περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τη διεξαγωγή καθώς και για τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης του Εκπαιδευτικού Υλικού μαζί με την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τα συγκεκριμένα σενάρια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της δομημένης διαδικτυακής πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές

Εφαρμογή για κινητά έξυπνα τηλέφωνα και tablets.

Τελευταία νέα