Υλικό (διαθέσιμο Διαδικτυακά)

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι:

Μεθοδολογικός Οδηγός

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός στοχεύει στον καθορισμό των βασικών περιεχομένων, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και βελτίωση του Γραμματισμού των μεταναστών σε θέμα Ψηφιακής Υγείας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Εκπαιδευτικό Υλικό που περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες, μεθόδους και εργαλεία που σχετίζονται με την αύξηση του ΓΨΥ των μεταναστών. Αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευόμενους (μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων και ενταγμένων, και επαγγελματίες υγείας) κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες απευθύνονται στους Εκπαιδευτές και περιλαμβάνουν οδηγίες για την εφαρμογή και τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης όπως και οδηγίες αποτελεσματικής χρήσης του Εκπαιδευτικού Υλικού κατά την υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης υποστηρίζει τα συγκεκριμένα σενάρια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της δομημένης διαδικτυακής πρόσβασης στο Εκπαιδευτικό Υλικό.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές

Εφαρμογή για κινητά έξυπνα τηλέφωνα και tablets.