Το έργο

Οι μετανάστες είναι ευάλωτοι σε σοβαρές ανισότητες στην υγεία, με πολλούς από αυτούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτοί οι κίνδυνοι για την υγεία τους απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενδυνάμωση τους ώστε να αναγνωρίζουν, να ελαχιστοποιούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε πιθανά προβλήματα υγείας στη χώρα υποδοχής. Καθώς ο Γραμματισμός σε θέματα Ψηφιακής Υγείας (ΓΨΥ) αφορά την ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών για την υγεία και εφαρμογής αυτών για την επίλυση ενός προβλήματος υγείας, θα μπορούσε να είναι μία από τις επιλογές προκειμένου να ενισχυθεί η ιατρική φροντίδα προς τους νεοαφικτούμενους μετανάστες.

EU Citizens

Αναλυτικά, οι ψηφιακά εγγράμματοι για την Υγεία πολίτες έχουν την δυνατότητα να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη πρόληψη, την προσήλωση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία. Ο ΓΨΥ περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων υγείας, όπως: δεξιότητες χρήσης, δεξιότητες πλοήγησης, αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση αξιοπιστίας, καθορισμός συνάφειας, προσθήκη περιεχομένου, προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Συνοψίζοντας, το έργο στοχεύει στην αύξηση των ικανοτήτων (στάσεις, γνώσεις, δεξιότητες) των μεταναστών για τη βελτίωση του Γραμματισμού τους για την Ψηφιακή Υγεία.
Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι είναι:

  • Να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία του Γραμματισμού των μεταναστών σε θέματα Ψηφιακής Υγείας.
  • Να αναπτύξει δεξιότητες ψηφιακής υγείας στον πληθυσμό των μεταναστών και να τους ενδυναμώσει προκειμένου να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην αυτοδιαχείριση της υγείας τους, ενισχύοντας τις πτυχές που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία του COVID-19 και άλλων παρόμοιων καταστάσεων.
  • Να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας (ομότιμους)ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό των μεταναστών.
  • Να train Health Professionals to be able to support the Migrants population

Το έργο συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών, καθώς η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας θεωρείται πρωταρχικός δείκτης του επιπέδου ένταξης των μεταναστών.
Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη είναι απαραίτητη για όλους τους ανθρώπους προκειμένου να μεγαλώσουν και να ζήσουν σε μια υγιή κατάσταση που τους επιτρέπει να συμβάλλουν στην κοινωνία. Η επένδυση στην υγεία για όλους και η γεφύρωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι καθοριστικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η συμβολή των μεταναστών στη δική τους ένταξη και κοινωνική συνοχή.

Με την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών συσκευών στην καθημερινή ζωή με άμεση πρόσβαση στο Διαδίκτυο και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας, η σημασία του ΓΨΥ επίσης αυξάνεται και ορίζει τόσο νέες ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τους μετανάστες. Ωστόσο, ο ΓΨΥ των μεταναστών στην Ευρώπη είναι χαμηλός, κυρίως στους νεοεισερχόμενους μετανάστες, λόγω πολλών εμποδίων, όπως:

  • Η έλλειψη δεξιοτήτων σε θέματα ψηφιακής υγείας.
  • Η έλλειψη δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξή των μεταναστών.
  • Περιορισμοί όσο αφορά την επάρκεια της γλώσσας της χώρας υποδοχής όσο και της παιδείας για την υγεία, οι οποίοι επιδεινώνονται περαιτέρω από πολιτισμικούς φραγμούς και οικονομικές προκλήσεις στην πρόσβαση και την κατανόηση σχετικών πληροφοριών για την υγεία.
  • Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η εκπαίδευση, που συνήθως σχετίζονται με τους μετανάστες, είναι αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου για ένα χαμηλό επίπεδο παιδείας στην υγεία.

THE STORY BEHIND THE LOGO

Refugees as a (migratory) bird trying to fly again – for this reason the wings are partially open pointing upwards (the first step has been taken), ready to open. One wing is wounded (red color – indicating a trauma, caused by “war’s flame that continues to burn causing αn internal pain”). The red wing is partially hidden behind the body (a trauma is not always visible, but it exists for real and must be properly treated). The blue color is the color of the sky, (the flying to a better future, a hopeful upward glance) – the unlimited sky, a direct connection without borders with refugees’ homeland, freedom of choices, “the head up” for a new life/start at the host country.